YouTube VS Instagram.. #shorts #short @MRINDIANHACKER @CrazyXYZ @MrBeast