woke up 3:00am #motivation #suryakriya #shambhavi #sadhguru #shortsviral #viral #shortvideo #yoga