என்ன தான் Theatre,Mall இருந்தாலும் Marina Beach-ல் கிடைக்கிற சந்தோஷம் எங்கும் கிடைக்காது - Tourist